Back to List

v-Component (Northing) Sonic Std. Dev.

CodeStationParameter / InstrumentationHeightUnitsResolutionPeriod
VSS_C1Canopy Sonic C1v-Component (Northing) Sonic Std. Dev.
Ultrasonic Anemometer (Gill R2A 0043)
1.80mm/s00:3001.07.2003 00:30 - 15.07.2003 00:00
VSS_C2Canopy Sonic C2v-Component (Northing) Sonic Std. Dev.
Ultrasonic Anemometer (CSI CSAT3 118)
1.80mm/s00:3001.07.2003 00:30 - 15.07.2003 00:00
VSS_C3Canopy Sonic C3v-Component (Northing) Sonic Std. Dev.
Ultrasonic Anemometer (CSI CSAT3 199)
1.80mm/s00:3001.07.2003 00:30 - 15.07.2003 00:00
VSS_C4Canopy Sonic C4v-Component (Northing) Sonic Std. Dev.
Ultrasonic Anemometer (CSI CSAT3 530)
1.80mm/s00:3001.07.2003 00:30 - 15.07.2003 00:00
VSS_C5Canopy Sonic C5v-Component (Northing) Sonic Std. Dev.
Ultrasonic Anemometer (CSI CSAT3 541)
1.80mm/s00:3001.07.2003 00:30 - 15.07.2003 00:00
VSS_C6Canopy Sonic C6v-Component (Northing) Sonic Std. Dev.
Ultrasonic Anemometer (CSI CSAT3 553)
1.80mm/s00:3001.07.2003 00:30 - 15.07.2003 00:00
VSS_C7Canopy Sonic C7v-Component (Northing) Sonic Std. Dev.
Ultrasonic Anemometer (CSI CSAT3 112)
1.80mm/s00:3001.07.2003 00:30 - 15.07.2003 00:00
VSS_T1Micromet Towerv-Component (Northing) Sonic Std. Dev.
Ultrasonic Anemometer (CSI CSAT3 411)
0.85mm/s00:3001.07.2003 00:30 - 15.07.2003 00:00
VSS_T2Micromet Towerv-Component (Northing) Sonic Std. Dev.
Ultrasonic Anemometer (CSI CSAT3 556)
1.75mm/s00:3001.07.2003 00:30 - 15.07.2003 00:00
VSS_T3Micromet Towerv-Component (Northing) Sonic Std. Dev.
Ultrasonic Anemometer (CSI CSAT3 530)
4.25mm/s00:3001.07.2003 00:30 - 15.07.2003 00:00
VSS_T4Micromet Towerv-Component (Northing) Sonic Std. Dev.
Ultrasonic Anemometer (CSI CSAT3 541)
7.65mm/s00:3001.07.2003 00:30 - 15.07.2003 00:00
VSS_T5Micromet Towerv-Component (Northing) Sonic Std. Dev.
Ultrasonic Anemometer (CSI CSAT3 553)
9.60mm/s00:3001.07.2003 00:30 - 15.07.2003 00:00
VSS_T6Micromet Towerv-Component (Northing) Sonic Std. Dev.
Ultrasonic Anemometer (CSI CSAT3 112)
11.70mm/s00:3001.07.2003 00:30 - 15.07.2003 00:00
VSS_T7Micromet Towerv-Component (Northing) Sonic Std. Dev.
Ultrasonic Anemometer (CSI CSAT3 118)
14.00mm/s00:3001.07.2003 00:30 - 15.07.2003 00:00
VSS_T8Micromet Towerv-Component (Northing) Sonic Std. Dev.
Ultrasonic Anemometer (CSI CSAT3 199)
16.75mm/s00:3001.07.2003 00:30 - 15.07.2003 00:00
VSS_T9Micromet Towerv-Component (Northing) Sonic Std. Dev.
Ultrasonic Anemometer (Gill HS 0046)
20.65mm/s00:3001.07.2003 00:30 - 15.07.2003 00:00

 
Created : Thu May 04 14:07:12 2006 from \\klima-fs1\christen\RioFrio\data\xdr\